Cấp quyền sử dụng cho phần mềm macbook

Chọn vào ứng dụng (applications) để mở phần mềm lên

Chọn hủy hoặc cancel để cấp quyền

Bước 1 Vào cài đặt của máy tính

Bước 2: Vào bảo mật và quyền riêng tư hoặc security & privacy

Bước 3 Chọn General -> chọn Open anyway để cấp quyền

Last updated