4. Hướng dẫn sử dụng các tính năng của phần mềm

Hướng dẫn chi tiết sử dung tính năng của phần mềm simple facebook pro

1:QUẢN LÝ CHUNG

1.1: Quản lý kịch bản

-Phần mềm hỗ trợ chức năng tạo kịch bản thao tác tự động, tương tự hành vi của một người dùng Facebook. Một kịch bản có thể áp dụng cho một hoặc nhiều tài khoản hoạt động đa luồng cùng thời điểm. -Bạn có thể sử dụng các kịch bản dựng sẵn do đội ngũ ATP Software gợi ý hoặc tự xây dựng kịch bản hoạt động cho riêng mình.

Bước1 :Tạo tên kịch bản

Bước 2 soạn nội dung tác vụ cần để sử dụng

Cách tạo một vài tác vụ thường gặp

 • Tạo tác vụ auto cảm xúc có thể chọn nhập ID bài viết , ID user Hoặc để trống phần mềm sẽ chọn newfeed. Thời gian giãn cách là 30s-60s.Bấm thêm vào danh sách kịch bản.

 • Tạo tác vụ bình luận có thể chọn nhập ID bài viết , ID user Hoặc để trống phần mềm sẽ chọn newfeed. Thời gian giãn cách là 30s-60s . Nhập nội dung nên Ramdom để tránh bị spam. Bấm thêm vào danh sách kịch bản.

 • Tạo tác vụ kết bạn có thể nhập ID tệp facebook hoặc để trống lấy tệp đề xuất kết bạn của facebook. Thời gian giãn cách 30s-60s. Bấm thêm vào danh sách kịch bản.

Sau khi setup xong các tác vụ chọn số luồng tương ứng với số lượng nick chạy cùng một lúc trên máy tính (giợi ý: ram 4gb thì chạy 2 luồng, ram 8gb chạy 5 luồng, ram 16gb chạy 10 luồng)

Bấm lưu kịch bản và chọn số lượng nick cần chạy bấm thực hiện để chạy phần mềm

1.2: Quản lý bài viết

Tính năng này giúp người dùng tạo Thư viện bài viết, để có sẵn nguồn bài viết có thể đăng bài lên nick cá nhân hoặc đăng bài lên nhóm.

Nhập nội dung và hình ảnh ( lưu ý tên hình ảnh không chứ ký tự đặt biệt) . Đặt tên bài viết và lưu lại

1.3 Quản lý tệp ID

Mở tệp UID lên để chạy kết bạn và quản lý tệp

Vào mục quản lý ID nhập tên tệp và số lượng chia nhỏ sau đó lưu tệp lại

2:TÁC VỤ TÀI KHOẢN

*Hỗ trợ tạo và đổi mã 2 Fa cho nick Facebook liên tục

3:TÁC VỤ BẠN BÈ

3.1 Thêm bạn bè

*Có 3 cách để kết bạn: Kết bạn theo tệp id đã được chia từ trước. kết bạn theo tệp uid nhập trực tiếp vào phần mềm, kết bạn theo danh sách đề xuất

Kết bạn theo tệp uid nhập trực tiếp vào phần mềm

 • Bước 1: Chọn nick cần kết bạn (có thể chọn nhiều nick nếu muốn kết bạn chung 1 tệp)

 • Bước 2: Nhập tệp UID vào phần mềm

 • Bước 3: Nhập số luồng chạy. (Bắt buộc đúng với số lượng nick muốn chạy)

 • Bước 4: Chọn thời gian giãn cách giữa mỗi lần gửi yêu cầu kết bạn, Khuyến nghị nên để 30 – 60s hoặc 60-120s

 • Bước 5: Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

Kết bạn theo danh sách đề xuất

 • Bước 1: Chọn nick cần kết bạn (có thể chọn nhiều nick cùng lúc)

 • Bước 2: Để trống chỗ nhập tệp UID, chọn số lượng kết bạn add

 • Bước 3: Nhập số luồng chạy. (Bắt buộc đúng với số lượng nick muốn chạy)

 • Bước 4: Chọn thời gian giãn cách giữa mỗi lần gửi yêu cầu kết bạn, Khuyến nghị nên để 30 – 60s hoặc 60-120s

 • Bước 5: Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

Kết bạn theo tệp id đã được chia từ trước

Chọn tệp mở lên trên phần mềm và chia ra.

Sau khi có tệp ID đã mở lên sẳn trên phần mềm

 • Bước 1: Nhập và chia tệp ID như hướng dẫn phía trên

 • Bước 2: Chọn nick cần kết bạn (có thể chọn nhiều nick)

 • Bước 3: Chọn tệp đã có sẵn (Có thể chọn nhiều tệp (số tệp tương ứng với số nick)

 • Bước 4: Nhập số luồng chạy. (Bắt buộc đúng với số lượng nick đã chọn

 • Bước 5: Chọn thời gian giãn cách giữa mỗi lần gửi yêu cầu kết bạn, Khuyến nghị nên để 30 – 60s hoặc 60-120s

 • Bước 6: Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

3.2: Từ chối kết bạn

*Từ chối lời kết bạn gửi tới nick do không muốn đồng ý kết bạn

 • Bước 1: Chọn số lượng nick cần chạy

 • Bước 2: Để trống cột ID cần nhập hoặc chọn từ danh sách data đã quét

 • Bước 3: Nhập số luồng chạy. (Bắt buộc đúng với số lượng nick đã chọn)

 • Chọn thời gian giãn cách giữa mỗi lần gửi từ chối lời kết bạn, Khuyến nghị nên để 30 – 60s hoặc 60-120s

 • Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

3.3 Hủy lời mời K.B đã gửi

*Hủy lượt mời mời full 1000 lượt request của nick facebook

 • Bước 1: Chọn số lượng nick cần chạy

 • Bước 2: Để trống cột ID cần nhập hoặc chọn từ danh sách data đã quét

 • Bước 3: Nhập số luồng chạy. (Bắt buộc đúng với số lượng nick đã chọn)

 • Chọn thời gian giãn cách giữa mỗi lần hủy lời kết bạn đã gửi, Khuyến nghị nên để 30 – 60s hoặc 60-120s

 • Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

3.4: Đồng ý kết bạn

Đồng ý danh sách gửi lời mời kết bạn tới nick facebook

 • Bước 1: Chọn số lượng nick cần chạy

 • Bước 2: Để trống cột ID cần nhập hoặc chọn từ danh sách data đã quét

 • Bước 3: Nhập số luồng chạy. (Bắt buộc đúng với số lượng nick đã chọn)

 • Chọn thời gian giãn cách giữa mỗi lần đồng ý kết bạn, Khuyến nghị nên để 30 – 60s hoặc 60-120s

 • Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

3.5: Hủy bạn bè

Hủy bạn bè của nick Facebook những uid không tương tác với nick

 • Bước 1: Chọn số lượng nick cần chạy

 • Bước 2: Dán ID cần hủy bạn bè hoặc chọn từ danh sách không tương tác

 • Bước 3: Nhập số luồng chạy. (Bắt buộc đúng với số lượng nick đã chọn)

 • Chọn thời gian giãn cách giữa mỗi lần hủy bạn bè, Khuyến nghị nên để 30 – 60s hoặc 60-120s

 • Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

3.6: Set bạn thân

Set bạn thân đề nhận bài viết mới nhất của bạn bè UID và tương tác qua lại

 • Bước 1: Chọn số lượng nick cần chạy

 • Bước 2: Dán ID cần set bạn bè hoặc chọn từ danh sách bạn bè đã quét

 • Bước 3: Nhập số luồng chạy. (Bắt buộc đúng với số lượng nick đã chọn)

 • Chọn thời gian giãn cách giữa mỗi lần set bạn thân, Khuyến nghị nên để 30 – 60s hoặc 60-120s

 • Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

4:TÁC VỤ TƯƠNG TÁC TÀI KHOẢN

4.1: Cảm xúc bài viết

*Hướng dẫn sử dụng Cảm xúc bài viết

 • Bước 1: Chọn nick cần tương tác với bạn bè

 • Bước 2: Nhập UID bài viết/người dùng vào phần mềm (để trống nghĩa là tự động tương tác theo Newfeed)

 • Bước 3: Nhập số luồng chạy. Bắt buộc đúng với số lượng nick muốn chạy

 • Bước 4: Nhập số lượng cần chạy (Nếu có nhập UID thì không cần nhập số lượng)

 • Bước 5: Chọn thời gian giãn cách. Khuyến nghị nên để 30 – 60s hoặc 60-120s

 • Bước 6: Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

4.2: Bình luận bài viết/Gửi tin nhắn bạn bè

*Hướng dẫn sử dụng Bình Luận bài viết và Gửi tin nhắn cho bạn bè

 • Bước 1: Chọn nick cần bình luận với bạn bè

 • Bước 2: Nhập UID bài viết/người dùng vào phần mềm (để trống nghĩa là tự động tương tác theo Newfeed)

 • Bước 3: Nhập nội dung cmt/inbox bạn mong muốn: Text, link, ảnh (Nếu chọn nhiều ảnh phần mềm sẽ random mỗi cmt là 1 ảnh)

Lưu ý: nếu chạy nhiều nick và mong muốn các nick sẽ chạy nội dung khác nhau, người dùng có thể chèn mỗi nội dung cmt là 1 dòng khác nhau. Sử dụng cú pháp sau để nội dung cmt cho các nick { nội dung 1 | nội dung 2 | nội dung 3 }

 • Bước 4: Nhập số luồng chạy. Bắt buộc đúng với số lượng nick muốn chạy

 • Bước 5: Nhập số lượng cần chạy (Nếu có nhập UID thì không cần nhập số lượng)

 • Bước 6: Chọn thời gian giãn cách. Khuyến nghị nên để 30 – 60s hoặc 60-120s

 • Bước 7: Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

4.3: Chia sẻ bài viết

Chia sẻ bài viết lên trang cá nhân nick sử dụng

 • Bước 1: Chọn nick cần chia sẻ bài viết lên trang cá nhân

 • Bước 2: Nhập UID bài viết cần chia sẻ (không nhập sẽ tự động lấy bài viết trên newfeed)

 • Bước 3: Nhập số luồng chạy. Bắt buộc đúng với số lượng nick muốn chạy

 • Bước 4: Nhập số lượng cần chạy (Nếu có nhập UID thì không cần nhập số lượng)

 • Bước 5: Chọn thời gian giãn cách. Khuyến nghị nên để 60 – 120s hoặc 120s-180s

 • Bước 6: Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

4.4: Xem story bạn bè

*Chạy xem story bạn bè để tăng tương tác với bạn bè và trust nick facebook

Chọn thời gian nghỉ chính là thời lượng xem story của tài khoản, thời gian nghỉ của tính năng này được tính bằng phút.

Chúc mừng sinh nhật

4.5: Đăng bài

*Hướng dẫn đăng bài tự động lên nick cá nhân

 • Bước 1: Tạo bài đăng ở Tác vụ Quản lý chung, mục Quản lý bài viết

 • Bước 2: Chọn nick cần đăng bài

 • Bước 3: Chọn bài viết cần đăng

 • Bước 4: Nhập số luồng cần chạy.

 • Bước 5: Chọn thời gian giãn cách. Khuyến nghị nên để 5 – 10p

 • Bước 6: Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

4.6: Lọc tương tác

*Hướng dẫn Lọc tương tác cho nick Facebook

Sau khi nick có nhiều bạn bè mà tương tác còn kém, hoặc đã full 5k bạn, người dùng có thể lọc bạn bè và xóa đi những người không tương tác

 • Bước 1: Chọn thời gian cần lọc cho đến hiện tại

 • Bước 2: Chọn những nick cần lọc và nhập số luồng tương ứng

 • Bước 3: Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

 • Bước 4: Sau khi lọc tương tác xong, thông tin sẽ trả về mục “Danh sách Data đã quét” => “Danh sách tương tác”

 • Bước 5: Lưu ID để chia file hủy kết bạn với những người không tương tác, hoặc những người tương tác tốt để gửi tin nhắn đến họ.

5:TÁC VỤ FANPAGE

Quét danh sách fanpage của nick chọn số lượng nick và số luồng để chạy luôn nhé

5.1: Hướng dẫn gửi tin nhắn trên fanpage

 • Bước 1: Cick chọn “Quét Fanpage” như hướng dẫn trên

 • Bước 2: Chọn “Quét danh sách tin nhắn fanpage” (Chọn thời gian từ trước đến hiện tại để quét) "Hình 1"

 • Bước 3: Chọn “Gửi tin nhắn Fanpage” "Hình 2"

 • Bước 4: Nhập nội dung tin nhắn bạn mong muốn: Text, link, ảnh (Có thể chọn nhiều ảnh)

 • Bước 5: Nhập Danh sách uid đã từng nhắn tin trên fanpage (Vừa quét được ở bước 2)

 • Bước 6: Chọn Fanpage cần gửi "Hình 3"

 • Bước 7: Nhập số luồng cần chạy (Các nick chạy phải có quyền quản trị trên page)

 • Bước 8: Chọn thời gian giãn cách. Khuyến nghị nên để 30 – 60s hoặc 60-120s

 • Bước 9: Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

5.2: Hướng dẫn mời bạn bè likepage

 • Bước 1: Cick chọn “Quét Fanpage”

 • Bước 2: Chọn Fanpage muốn mời likepage

 • Bước 3: Chọn nick facebook để mời likepage (nick nào cũng được không cần phải có quyền quản trị trên page)

 • Bước 4: Nhập số luồng cần chạy (Các nick chạy phải có quyền quản trị trên page)

 • Bước 5: Chọn thời gian giãn cách. Khuyến nghị nên để 30 – 60s.

 • Bước 6: Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

6:TÁC VỤ TƯƠNG TÁC NHÓM

6.1: Tham gia nhóm

*Hướng dẫn Tham gia nhóm theo từ khóa

 • Bước 1: Nhập từ khóa liên quan nhóm cần tham gia

 • Bước 2: Nhập câu trả lời tự động khi nick xin tham gia nhóm khác

 • Bước 3: Chọn những nick cần tham gia nhóm và nhập số luồng chạy tương ứng

 • Bước 4: Nhập số lượng nhóm cần tham gia. Khuyến nghị 10 nhóm

 • Bước 5: Nhập thời gian giãn cách khi tham gia nhóm. Khuyến nghị 60-180s

 • Bước 6: Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

6.2: Mời bạn bè vào nhóm

*Hướng dẫn mời bạn bè vào nhóm

 • Bước 1: Quét danh sách bạn bè từ tác vụ “Quét Data”

 • Bước 2: Nhập ID của nhóm cần mời bạn bè

 • Bước 3: Chọn những nick cần mời bạn bè vào nhóm và nhập số luồng chạy tương ứng

 • Bước 4: Nhập số lượng bạn bè muốn mời vào nhóm. Khuyến nghị 100-200 bạn bè/mỗi lần chạy

 • Bước 5: Nhập thời gian giãn cách khi mời bạn bè vào nhóm. Khuyến nghị 60-180s

 • Bước 6: Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

6.3: Rời nhóm

*Hướng rời nhóm không muốn tham gia

 • Bước 1: Vào danh sách data đã quét chọn danh sách nhóm muốn rời

 • bước 2: Chọn những nick cần nick cần rời nhóm và nhập số luồng chạy tương ứng

 • Bước 3: Nhập thời gian giãn cách khi rời nhóm. Khuyến nghị 60-180s

 • Bước 4: Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

6.4: Đăng bài vào nhóm

*Hướng dẫn đăng bài tự động lên nhóm

 • Bước 1: Tạo bài đăng ở Tác vụ Quản lý chung, mục Quản lý bài viết

 • Bước 2: Chọn nick cần đăng bài và bài viết cần đăng

 • Bước 3: Nhập list uid của nhóm cần đăng bài

 • Bước 4: Nhập số luồng cần chạy.

 • Bước 5: Chọn thời gian giãn cách. Khuyến nghị nên để 5 – 10p

 • Bước 6: Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

7:TÁC VỤ BACKUP

*Hướng dẫn sử dụng Tác vụ Backup

Trong quá trình xây dựng và tối ưu hoá tài khoản, doanh nghiệp còn có thể sử dụng các tác vụ backup để lưu trữ các dữ liệu, giúp việc ghi nhớ và bảo quản dữ liệu của các người dùng trở nên dễ dàng hơn.

 • Backup hình ảnh bạn bè

 • Backup bình luận

Backup thông tin nên được diễn ra thường xuyên. giúp lưu lại những hình ảnh bạn bè mới nhất và những bình luận phòng trường hợp facebook xác minh.

Bước 1: Chọn tài khoản cần chạy

Bước 2: Chọn số luồng tương ứng

Bước 3: Ấn run và đợi giả lập xuất hiện. Lưu ý không tắt giả lập trong quá trình phần mềm đang chạy.

Lưu ý: Sau khi phần mềm chạy xong, dữ liệu sẽ được lưu trữ tại Tác vụ Danh sách Data đã quét, mục “Danh sách backup comment, danh sách backup photo”

8:TÁC VỤ QUÉT DATA

Tính năng này được sử dụng để truy xuất các thông tin, dữ liệu từ các tài khoản bạn bè của người dùng, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát và lưu trữ thông tin khách hàng hơn.

LƯU Ý: KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM SIMPLE FACEBOOK PRO, NGƯỜI DÙNG NÊN QUÉT CÁC TÍNH NĂNG NHƯ “DANH SÁCH BẠN BÈ, NHÓM, FANPAGE…” TRƯỚC ĐỂ CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG CÒN LẠI.

 1. Quét bạn bè tương tác bài viết

 2. Quét bạn bè

 3. Quét bạn bè người khác

 4. Quét người theo dõi

 5. Quét người đang theo dõi

 6. Quét lời mời kết bạn

 7. Quét lời mời kết bạn đã gửi

 8. Quét bạn bè nhắn tin

 9. Quét nhóm

 10. Quét sinh nhật bạn bè

Hướng dẫn thao tác

 • Bước 1: Chọn tác vụ quét cần thao tác

 • Bước 2: Chọn nick cần quét (có thể chọn tất cả)

 • Bước 3: Nhập số luồng chạy tương ứng với số nick cần chạy

 • Bước 4: Bấm “RUN” và đợi giả lập chạy xong sẽ tự mất đi

9:DANH SÁCH DATA ĐÃ QUÉT

Tất cả các dữ liệu đã được lưu trữ trong bộ nhớ phần mềm Simple Facebook Pro sẽ được thống kê thành các danh sách phù hợp, giúp các người dùng dễ dàng quản lý thông tin và tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm dữ liệu thông qua tính năng này.

 1. Danh sách bạn bè

 2. Danh sách lời mời kết bạn

 3. Danh sách lời mời kết bạn đã gửi

 4. Danh sách bài viết đã đăng

 5. Danh sách tệp id

 6. Danh sách nhóm

 7. Danh sách fanpage

 8. Danh sách sinh nhật

 9. Danh sách backup comment

 10. Danh sách backup photo....

9.0Hướng dẫn sử dụng tính năng Danh sách tệp ID

Tính năng này sẽ giúp người dùng dễ dàng chia file UID trên phần mềm và lưu trữ, không cần thêm bất kỳ phần mềm nào khác hỗ trợ. Tips sử dụng: Trong quá trình bạn quét thành viên nhóm, số lượng người tương tác bài viết, ads… sẽ rất nhiều, có thể sử dụng phần mềm chia nhỏ ra những file gồm 100/150 người để kết bạn dần.

Số lượng tệp UID bạn chia nhầm, hoặc không cần sử dụng nữa, đều có thể xóa hàng loạt, xóa tất cả, hoặc xóa từ số thứ tự

 • Bước 1: Mở tệp UID hoặc nhập tệp UID vào phần mềm

 • Bước 2: Nhập số lượng mỗi tệp cần chia

 • Bước 3: Nhập tên của tệp và ấn “THÊM”

10:TÁC VỤ KHÁC

10.1: Find ID

*Hỗ trợ check ID link profile, nhóm ,fanpage,bài viết

10.2: Lịch sử tác vụ

*Hỗ trợ kiểm tra và xem lại lịch sử đã chạy của nick facebook

Last updated