Cấp quyền Teamviwer

Cấp đủ quyền để điều khiển teamviwer

Bước 1: Vào cài đặt của máy tính

Bước 2: Vào bảo mật và quyền riêng tư hoặc security & privacy

Bước 3 Vào chọn Privacy và làm làm theo ảnh dưới tích chọn teamviwer để cấp quyền

Last updated