3. Đăng nhập vào phần mềm Simple Facebook Pro

Để đăng nhập vào phần mềm cần chuẩn bị nick và proxy theo những cấu trúc yêu cầu của phần mềm

Phần 1: Hướng dẫn đăng nhập nick facebook vào phần mềm

Các dạng cấu trúc đăng nhập "ID|PASSWORD|2FA", "ID|PASSWORD|2FA|EMAIL", "ID|PASSWORD", "COOKIE" Enter xuống dòng cho mỗi tài khoản

Bước 1: chuẩn bị ID nick Pass và mã 2fa

*Cách lấy ID nick facebook vào trang cá nhân facebook copy link link dán vào trang https://id.atpsoftware.vn/để check ID nick

Video hướng dẫn:

*Cách lấy mã 2FA vào cài đặt nick ->bảo mật và đăng nhập-> xác thực 2 yếu tố->chỉnh sửa

Bấm tiếp tục vào link https://gauth.apps.gbraad.nl/#main để lấy mã 6 số xác thực là xong

Video hướng dẫn:

Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm

Bấm vào thêm tài khoản để dán nick cần đăng nhập vào

Vậy là đã đăng nhập được số nick cần sử dụng vào phần mêm Simple facebook Pro

Phần 2 Đăng nhập proxy vào phần mềm

Đầu tiên cần mua proxy để sử dụng có thể tham khảo tại đây https://sum.vn/hdmuaproxy

Phần mềm chấp nhận proxy "HTTP", "HTTPS", "SOCKS5":Thêm proxy vào phần mềm theo cấu trúc "USER:PASSWORD@IP:PORT" HOẶC "IP:PORT" (Enter xuống dòng cho mỗi Proxy)

Copy và dán proxy cần đăng nhập bấm nút Add để thêm vào phần mềm setup từng nick facebook để sử dụng

Chọn cơ chế 1: thêm tự động 1 Proxy cho 1 tài khoản bấm nút Áp dụng để hoàn thành

Vậy là đã thêm tài khoản nick facebook và proxy để sử dụng phần mềm

Video hướng dẫn:

Last updated