Đăng nhập nhiều tài khoản Facebook lên 1 trình duyệt

Sau khi đăng nhập thành công 1 tài khoản.

Bước 1: Nhấn nút SAVE COOKIE để lưu cookie tài khoản Facebook số 1

Bước 2: Bấm LOGIN NEW FACEBOOK để tiến hành đăng nhập tài khoản Facebook số 2.

Trình duyệt sẽ tự động chuyển hướng về trang đăng nhập Facebook.com.

Sau bước đăng nhập tài khoản số 2, quay trở lại bước Save Cookie và tiếp tục các thao tác để đăng nhập tài khoản tiếp theo. Cứ lần lượt như vậy cho đến khi đạt đủ số lượng tài khoản mà bạn cần

Last updated